Fälla träd utan lov kan bli riktigt dyrt

LANDSKRONA
I tron att det var tillåtet fällde en villaägare i Saxtorpsskogen 17 träd på sin tomt.
Det skulle hon inte ha gjort.
Nu kan hon tvingas betala en sanktionsavgift på hela 189 125 kronor.
Under flera år har villaägare i Saxtorpsskogen fällt träd på sina tomter.
Men även om träden står i privata trädgårdar har ägarna inte rätt att hur som helst fälla dem. Området är nämligen markerat i detaljplanen som skog som inte får fällas,
då har det ingen betydelse om träden, oftast tallar,
står på privata tomter eller till exempel kommunal mark.
Så för att få fälla krävs marklov, det har inte alla haft klart för sig.
Och för de som inte haft klart för sig kan det bli dyrt i vissa fall.
Till exempel för den markägare som enligt kommunen fällt 17
till synes fullt friska träd utan att vare sig ha sökt eller fått marklov.
Ägaren förnekar inte att träden fällts, men har påpekat att de flesta av träden
fällts på en del av tomten som på en nybyggnadskarta är markerad som parkeringsyta.
"Utan att fälla träden hade det inte gått att parkera bilen där",
påpekar ägaren i ett brev till stadsbyggnadsförvaltningen.
Hon menar också bland annat att hon följt riktlinjerna som säger att
marklov för fällning kan lämnas för träd som står tillräckligt nära ett hus.
Dessutom var några av träden sjuka och några fälldes för att det fanns risk att
grenar skulle falla ner.
Och så påpekar hon att det fortfarande finns 53 träd kvar på tomten och att hon
därmed ändå bidrar till att bevara skogens särprägel.
Kvinnan tycker dessutom att kommunens tjänstemän borde ha fört en dialog med henne.
Enligt kommunen försökte dock kommunekologen under ett besök då trädfällning
pågick påpeka att det krävdes marklov – ändå fortsatte fällningen.
Hon hotades därför med stöd av nya plan- och byggplanen av en byggsanktionsavgift
på sammanlagt 189 125 kronor – 11 125 kronor per träd.
Möjligen kan kvinnans vädjanden ha hjälpt.
Stadsbyggnadsnämnden klubbade ingen avgift, utan att ärendet skulle återremitteras.
Politikerna tyckte nämligen att straffet inte direkt stod i proportion med brottet.
Nu ska tjänstemännen i stället se om det finns lagligt utrymme att sänka avgiften.
Kommunen har under åren med varierad framgång försökt få stopp på trädfällningar
på privata tomter i Saxtorpsskogen.
Exempelvis försökte kommunen en tid med en fyrdubbel byggnadsavgift om det saknades marklov.
Men avgiften ansågs vara så låg att många ändå fällde träd.
Sedan försökte kommunen få trädfällare att under hot om vite
återplantera träd som ersättning för de fällda träden.
Gick inte heller, slog länsstyrelsen fast.
Återstå att se om hotet om höga sanktionsavgifter hindrar att träd fälls i skogen.